Služby

V době, kdy se zvyšují vstupní ceny surovin i služeb, Vám chceme nabídnout komplexní pomoc. Zajistíme Vám snížení nákupních cen při dodržení Vaší kvality. Suroviny vyhledáváme nejen v Evropě, ale i po celém světě.

Naše kompletní portfólio služeb, které Vám rádi nabídneme a připravíme k vaší spokojenosti:

Audit nákupu

Probíhá ve spolupráci se zadavatelem, nákupním týmem zadavatele. Audit probíhá vždy tak, aby významně nezasahoval do běžného chodu nákupního oddělení. Výstupem je kompletní písemný přehled možných úspor. Za Vaší účasti zajistíme i realizaci výběrových řízení.

Poradenství a konzultace

Díky našim zkušenostem, umíme vždy dle potřeb Vaší společnosti navrhnou nejoptimálnější řešení Vašeho nákupu i výroby. Umíme nastavit pro nákupní/výrobní oddělení přesná pravidla, včetně pravidelných reportů vedení společnosti. Pomůžeme Vám nastavit procesy pro nákup, odměňovací systémy pro nákupčí. Jsme zaměřeni na výsledek a tím je pokaždé zaručena finanční úspora pro klienta.

Výběrová řízení

Jako první si s klientem odsouhlasíme zadání výběrového řízení. Kvalitativní, množstevní, logistické podmínky, včetně platebních. Odsouhlasíme si, kdo za zadávající společnost bude s naší firmou spolupracovat, či odsouhlasovat postup. Vždy zajišťujeme kvalitativní vzorek požadované suroviny, či zboží k odsouhlasení klientem. Po odsouhlasení kvalitativních i dalších podmínek proběhne samotné výběrové řízení, tendr či elektronická aukce. Následně společně s klientem vyhodnotíme, v případě odsouhlasení připravujeme smlouvu mezi klientem a potencionálním dodavatelem. Vyhodnocujeme a vyčíslujeme dosaženou úsporu.

Naše odměna jde výhradně z dosažených úspor! Výše odměny z úspor je předem smluvně domluvena. Vyšší část úspor vždy zůstává klientovi.

Outsourcing nákupu

Dokážeme nahradit Vašeho chybějícího jednotlivého nákupčího – ať z důvodu dlouhodobé nemoci, mateřské dovolené, nebo i kvůli tomu, že Vám na trhu práce žádný nevyhovuje, či se nedaří jej zajistit.

Vždy nejdříve společně s Vámi definujeme Vaše potřeby a nastavíme parametry naší budoucí spolupráce.

Vždy zajistíme vstupní audit nákupu a procesů, aby parametry byly nastaveny přesně, dle potřeby.

Následně prezentujeme vedení společnosti výsledek auditu s návrhy na zvýšení efektivity nákupu.

Uzavíráme Rámcovou obchodní smlouvu na zajištění outsourcingu, kde jsou jasně popsána práva i povinnosti pro obě strany. NDA o mlčenlivosti je samozřejmostí.

Následně si přebereme pracovní pozici, či celé oddělení nákupu. Umíme si převzít i Vaše zaměstnance do trvalého pracovního procesu.

Koučink a mentoring nákupčích

Nemáte zkušené nákupčí? Nevadí! Jsme schopni společně s Vámi vybrat vhodné kandidáty a připravit Vám je, jako budoucí odborníky.

Odborně připravíme Vaše nákupčí, kteří nemají dost profesních zkušeností. Vždy je vedeme k vyšší efektivitě práce, upozorňujeme v praxi na možnosti dosažení úspor. Učíme, jak pravidelně reportovat výsledky své práce vedení společnosti. Několik dnů v týdnu stínujeme osobně jejich práci. Pomáháme při jednání s dodavateli, učíme vyjednávací techniky. Společně nastavujeme kontrolní mechanismy v nákupu. Před zahájením si s vedením společnosti vždy definujeme oblasti, na které se máme při výchově zaměřit.

Prokazatelné výsledky jsou dosahovány již během 3 – 6 měsíců společné práce.

Zvyšování efektivity a produktivity výroby

Na několik dnů až týdnů jsme součástí Vaší výroby. Předložíme Vám náhled třetí strany se všemi plusy i mínusy. Naše doporučení vždy vede ke zvýšení produktivity práce a úsporám ve výrobě.

Na přání klienta zajistíme „Mystery production“.

Import – export

Propojujeme firmy z celého světa. Díky našim kontaktům a znalostem Vás dokážeme propojit se zahraničními partnery a Vaše zboží tak dostat na zahraniční trhy.